Call for papers: Ankulegi XXIV. Antropologia Jardunaldia | Jornada de Antropología

ANKULEGI XXIV. ANTROPOLOGIA JARDUNALDIA
INGURUAREKIKO HURBILPEN ANTROPOLOGIKO BERRIAK

Ankulegi Euskal Herriko Antropologia Elkarteak eta Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia Sailak (UPV/EHU) antolatuta
(San Telmo Museoa, 2022ko martxoaren 11n)

Covid-19k eragindako pandemiaren lehen konfinamenduan, kezka eta kontzientzia ekologikoa handituko zirela pentsatu zuen askok. Birusaren jatorriaren eta gizakiek ingurunarengan egindako presioaren arteko loturak ukaezinak ziruditen. Bestalde, mugikortasunaren eta produktibitatearen “sasi-paralizazioak” datu gordinak eskeini zizkigun: besteak beste, aspalditik ezezagunak ziren oso poluzio-maila baxuak. Aitzitik, konfinamenduaren irteerak egoera okerrera eraman zuen: distanzia bermatzeko eta kontaktua ekiditeko neurri gisa plastikoa, plastikoa eta plastikoa. Gauzak horrela, pandemia horrek lehenagotik zetorren krisia berretsi besterik ez du egin. Krisia ekologikoa da, baina baita soziala, ekonomikoa, zaintzetakoa eta ugalketakoa eta zibilizatorioa ere; krisi multidimentsionala, azken batean.

Nahiz eta antropologiak hamarkadak eraman “natura-kultura” dikotomia zalantzan jartzen eta birplanteatzen, azken urteotan, ingurumenaren auzia eta haren dimentsio eta alderdi ugari aztertzen duen literatura akademikoak garrantzi handia hartu du diziplinan: kontserbazioa, ingurumen-gobernantza, espezieen arteko harremanak, klima-aldaketa, antropozenoa eta haren eratorriak, kosmopolitikak, ontologiak eta/edo ekologi politikoak azken hamarkadan aztertzen ari diren gaietako batzuk dira. Gainera, larrialdi klimatikoarekiko kezka beste hurbilketa teoriko batzuekin batera garatzen ari da; esate baterako, ingurumen-kudeaketaren logika maskulinistei egiten ari zaion kritika feminista edota inguruarekiko queer hurbilketak. Azkenengo horiek funtsezkoak dira ingurunearekin dugun harremana ulertzeko eta azaltzeko.

2022ko martxoaren 11n egingo den Ankulegi XXIV. Antropologia Jardunaldiak, hain zuzen, ingurumen-antropologiaren ardatz edo gai nagusietakoak jorratu nahi ditu. Beraz, animatzen zaituztegu gai horiei buruzko komunikazioak bidaltzera. Proposamenak euskaraz, gaztelaniaz edo frantsesez bidali beharko dira jardunaldietako helbide elektronikora  <jardunaldiak@ankulegi.org>, 2022eko urtarrilaren 10a baino lehen, eta honako atal hauek izan beharko dituzte:

• Proposamen mota: komunikazioa, posterra, tailerra, ikus-entzunezkoa edo beste formaturen bat.

• Izenburua: izenburu nagusia eta azpititulua, hala badagokio.

• Egilea: izen-deiturak, posta elektronikoa, diziplina eta filiazio instituzionala.

• Deskribapen laburra: proposamenaren ideia nagusiari buruzko sinopsia. Jardunaldia hainbat komunikabidetan zabaltzeko erabiliko da. 30 hitzeko muga.

• Deskribapen luzea: proposamenaren xedea, metodoa eta ondorioak zehatz deskribatzea. Proposamena ebaluatzeko eta, hala badagokio, jardunaldiaren webgunean argitaratzeko balioko du, jardunaldiaren egitarauarekin batera. Luzera gomendatua: 150-200 hitz.

• Gako-hitzak: 2-3 hitz besterik ez.

San Telmo Museoan (Donostia) izango da jardunaldia. Halaber, urtarrilaren hasieran harremanetan jarriko gara proposamenak onartuak edo baztertuak izan diren jakinarazteko.

 

XXIV JORNADA DE ANTROPOLOGÍA ANKULEGI
NUEVAS APROXIMACIONES DE LA ANTROPOLOGÍA AMBIENTAL

Organizada por la Asociación Vasca de Antropología Ankulegi y el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV/EHU
(Museo San Telmo, 11 de marzo de 2022)

En el primer confinamiento de la pandemia originada por la Covid-19 parecía que la preocupación y la conciencia ecológica iban a aumentar necesariamente. La conexión entre el origen del virus y la presión humana sobre el medio parecía innegable. Por otro lado, la “pseudo-paralización” de la movilidad y la productividad proporcionó datos incontestables: niveles de contaminación en descenso, desconocidos desde hacía años. La salida del confinamiento, no obstante, empeoró la situación: plástico, plástico y más plástico como medida de distanciamiento y “no-contacto”. Así, esta pandemia no ha hecho sino confirmar una crisis que venía de antes: una crisis ecológica, pero también social, económica, de cuidados y reproducción; una crisis multidimensional, civilizatoria, en definitiva.

Si bien la antropología lleva décadas cuestionando y replanteando la relación “naturaleza-cultura”, en los últimos años la literatura académica que analiza la cuestión ambiental y sus múltiples dimensiones y facetas está adquiriendo una relevancia central en la disciplina: la conservación, la gobernanza medioambiental, las relaciones interespecies, el cambio climático, el antropoceno y sus derivados, cosmopolíticas, ontologías y/o ecologías políticas son algunas de las temáticas que se están explorando intensamente en la última década. Además, la preocupación por la emergencia climática está interseccionando con otras aproximaciones teóricas, como son la crítica feminista a las lógicas masculinistas de la gestión mediambiental y las aproximaciones queer al entorno, que están aportando claves sustanciales para entender y explicar nuestra relación con el entorno.

La XXIV Jornada de Antropología Ankulegi, que se celebrará el 11 de marzo de 2022, pretende abordar algunos de los grandes ejes o temas de análisis de la antropología ambiental. Os animamos a que remitáis comunicaciones que aborden estas temáticas. Dichas propuestas deberán ser enviadas en euskera, castellano o francés a la dirección electrónica de <jardunaldiak@ankulegi.org> antes del 10 de enero de 2022 y deberán contener los siguientes apartados:

•Tipo de propuesta: comunicación, póster, taller, audiovisual u otro formato.

•Título: título principal y subtítulo, en su caso.

•Autoría: nombre y apellidos, correo electrónico, disciplina y filiación institucional.

•Descripción breve: sinopsis sobre la idea principal de la propuesta. Será utilizada para publicitar la Jornada en distintos medios de comunicación. Límite de 30 palabras.

•Descripción extensa: descripción concisa del propósito, método e implicaciones de la propuesta. Servirá para evaluarla y, en su caso, publicitarla en la web de la Jornada junto con el programa de la misma. Longitud recomendada de 150-200 palabras.

•Palabras clave: únicamente 2-3 palabras.

La Jornada se celebrará en el Museo San Telmo (Donostia / San Sebastián). A principios de enero nos pondremos en contacto con las personas autoras de las propuestas para comunicar la aceptación o denegación de las mismas.

 

 

XXIVème JOURNÉE D’ANTHROPOLOGIE ANKULEGI
NOUVELLES APPROCHES DE L’ANTHROPOLOGIE ENVIRONNEMENTALE

Organisé par l’Association d’anthropologie basque Ankulegi et le Département de Philosophie des valeurs et anthropologie sociale
(Musée San Telmo, 11 mars 2022)

Lors du premier confinement de la pandémie provoquée par la Covid-19 il semblait que la préoccupation et la prise de conscience écologiques allaient nécessairement augmenter. Le lien entre l’origine du virus et la pression humaine sur l’environnement semblaient indéniables. D’autre part, la «pseudo-paralysie» de la mobilité et de la productivité a fourni des données incontestables : des niveaux de pollution en baisse, inconnus depuis des années. La sortie du confinement a cependant aggravé la situation: du plastique, du plastique et encore du plastique comme mesure de distance et de «sans contact». Ainsi, cette pandémie n’a fait que confirmer une crise qui venait d’avant, et qui est une crise écologique, mais aussi d’un souci social, économique, de soins et de reproduction, et de civilisation, une crise multidimensionnelle, en somme.

Bien que l’anthropologie ait mis des décennies à questionner et à repenser la relation « nature/culture », depuis quelques années, la littérature académique qui analyse la question environnementale et ses multiples dimensions et facettes acquiert une pertinence centrale dans la discipline : la conservation, la gouvernance environnementale, les relations interspécifiques, le changement du climat, l’anthropocène et ses dérivés, la cosmopolitique, les ontologies et/ou les écologies politiques sont quelques-uns des thèmes qui ont été intensivement explorés au cours de la dernière décennie. En outre, les préoccupations concernant l’urgence climatique se croisent avec d’autres approches théoriques, comme la critique féministe des logiques masculinistes du management environnemental et des approches queer à l’environnement, qui fournissent des clés substantielles pour comprendre et pourexpliquer notre relation avec l’environnement.

La XXIVe conférence d’anthropologie d’Ankulegi, qui se tiendra le 11 mars 2022, vise à aborder certains des grands axes ou thèmes d’analyse de l’anthropologie environnementale. Nous vous encourageons à envoyer des communications abordant ces problèmes. Ces propositions doivent être envoyées en basque, espagnol ou français à l’adresse e-mail de
<jardunaldiak@ankulegi.org> avant le 10 janvier 2022 et doivent contenir les sections suivantes:

  • Type de proposition : communication, affiche, atelier, audiovisuel ou autre format.
  • Titre : titre principal et sous-titre, le cas échéant.
  • Paternité : nom et prénom, email, discipline et affiliation institutionnelle.
  • Brève description : résumé de l’idée principale de la proposition. Elle sera utilisée à faire connaître la Conférence dans les différents médias. Limite de 30 mots.
  • Description longue : description concise de l’objectif, de la méthode et des implications de la proposition. Elle servira à l’évaluer et, le cas échéant, à la diffuser sur le site Internet de la Conférence. avec le programme de celui-ci. Longueur recommandée de 150-200 mots.
  • Mots-clés : seulement 2-3 mots.

La Conférence se tiendra au Musée de San Telmo (Donostia / San Sebastián). Début janvier 2022 nous contacterons les auteurs des propositions pour leur en communiquer l’acceptation ou le refus.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search