XXV. Antropologia Jardunaldia | Jornada de Antropología


Ankulegi Euskal Herriko Antropologia Elkarteak eta Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia Sailak (UPV/EHU) antolatuta
(San Telmo Museoa, 2023ko martxoaren 10n)

Etikak eta antropologiak, historikoki, harreman zaila izan dute. Alde batetik, etnografiatik eratorritako moralitateari eta etikari buruzko ikuspegi anitzek, termino horien definizio filosofiko unibertsalisteri aurre egin behar izan diote. Bestalde, antropologoek, mende bat baino gehiago daramagu gizarte ezberdinetako alderdi moral eta etikoak ikuspegi konparatibo batetik aztertzen; Malinowskitik hasita Mauss, Bateson, Scheper-Hugues, Lambek, Csordas edo Wikianek jarraituz. Ez gara ausartu etikaren kontzeptua auzitan jartzen, edo haren dimentsio eta eremu sozial eta kulturalak modu libreago baten aztertzen, agian, Durkheimek proposatutako moralaren definizio hertsian harrapatuta.

XXI. mendearen hasieran, edo agian lehenagotik, panorama hori aldatzen duten bi gauza gertatzen dira. Lehenik eta behin, gure diziplinan gogoeta egiteko eta deskolonizatzeko nahi batek, hego globaleko antropologia kritikoak aintzat hartu izanak eta eskaera profesional eta sozial aldakorrek, gure praktika eta harreman etnografikoak birpentsatzera behartzen gaituzte, eta erantzukizunaren eta konfidentzialtasunaren kontzeptuak ez ezik, elkarrekiko zaintzaren, konfiantzaren eta lankidetzaren kontzeptuak ere txertatzera. Bestalde, biraketa etikoa deiturikoak (Laidlaw 2002), Foucaulten etika/moralari buruzko teorizazioek hauspotuta, antropologian etikei eta moraltasunei buruz dugun ikusmoldea problematizatzera eta zabaltzera gonbidatzen gaitu, baita gure begirada hurrengo kontuetara itzultzera ere: premiazko gizarte- eta kultura-gaiek, hala nola hondamendi klimatikoak eta gizakien arteko -eta gizakiz bestekoak direnen arteko- harremanek, teknologia berriek, gerrek, migrazioek eta nekro-politikoek, edo osasun-krisiek hartzen dituzten dimentsio etikoetara.  Gai horiek guztiek eta beste askok, kolektibo eta komunitate desberdinen errealitate aldakorrak etnografikoki ikertzeko bidean, etikaren prisma nola erabil dezakegun galdetzera garamatzate. Eguneroko praktikak  blaitzen dituzten osagai etikoei buruz ere pentsarazten digute, noski. Baita zientziaren moraltasunaren inguruan sortu diren eztabaidei buruz ere; eta, jakina, lekuan lekuko ikuspegi ontologikoen eta hauek zapaltzen dituzten ordena politiko-ekonomiko globalen arteko liskarren inguruan hausnartzera ere.Ankulegiren XXV. Jardunaldia 2023ko martxoaren 10ean ospatuko da, eta goian aipatutako ardatz tematiko nagusietako batzuk jorratzea du helburu. Honako alderdi hauetako batzuk (edo beste batzuk) barnebildu eta zabalduko dituzten komunikazioak bidaltzera gonbidatzen zaituztegu:

(1) etikaren antropologiaren problematizazioak eta eztabaida teoriko eta kontzeptualak, hala nola etikaren unibertsaltasun ontologikoari buruz, edo honek arlo sozial, kultural eta politikoekin duen harremana edota bereizketari buruz;

(2) gogoeta zehatzagoak

 • gaur egungo eztabaida sozial, kultural, politiko edo ekonomikoen azpian dauden inplikazio etiko edo moraleri buruz (adibidez, migrazioei, pandemia garaiko praktika sanitarioei edo gerrei dagokienez)
 • kontsiderazio etikoetan gizakiaren -eta gizakiz bestekoen- lekuari buruzko eztabaiden inguruan (adibidez pertsonen, animalien, landareen, naturaren edo hiri-ingurunearen subjektibotasun etikoari buruz)

(3) Etnografiak, aspektu berritzaileak edo konplexuak aurkezten dituztenak, ziurgabetasunen garaiotan praktika etnografiko etiko batek dakarrenari buruz (eta, adibidez, kolektibo edo instituzioekin praktika etnografikoan sortutako gatazka etikoak biltzen dituztenak, edo landa eremuan aurkitutako dilema etikoei irtenbide berritzaileak ematen dizkietenak).

Proposamen horiek euskaraz, gaztelaniaz edo frantsesez bidali beharko dira <jardunaldiak[arroba]ankulegi[punto]org> helbide elektronikora, 2023ko urtarrilaren 15a baino lehen, eta honako atal hauek izan beharko dituzte:

• Proposamenaren mota: komunikazioa, posterra, tailerra, ikus-entzunezkoa edo beste formatu batekoa.

• Izenburua: titulu nagusia eta azpititulua, hala badagokio.

• Egilea: izen-abizenak, posta elektronikoa, diziplina eta erakunde-filiazioa.

• Deskribapen laburra: proposamenaren ideia nagusiari buruzko sinopsia. Jardunaldia hainbat komunikabidetan iragartzeko erabiliko da. Gehienez 30 hizekoa. 

• Deskribapen luzea: proposamenaren xedearen, metodoaren eta inplikazioen deskribapen laburra. Lana ebaluatzeko eta, hala badagokio, jardunaldiaren programarekin batera eta webgunean iragartzeko balioko du. Gomendatutako luzera: 150-200 hitz.

• Hitz-gakoak: 2-3 hitz bakarrik.

Jardunaldia San Telmo Museoan (Donostia) ospatuko da. Otsailaren hasieran, proposamenen egileekin harremanetan jarriko gara proposamenak onartu edo ukatu diren jakinarazteko.

Hemen deskarga ditzakezu deia eta kartela.

 

Organizada por la Asociación Vasca de Antropología Ankulegi y el Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV/EHU
(Museo San Telmo, 10 de marzo de 2023)

Ética y antropología han tenido, históricamente, una relación difícil. Por un lado, las visiones sobre moralidades y éticas múltiples emanadas de la etnografía se han enfrentado a una definición filosófica universalista de estos términos. Por otro lado, antropólogas y antropólogos que, desde Malinowski -y pasando por Mauss, Bateson, Scheper-Hugues, Lambek, Csordas o Wikan-, llevamos más de un siglo estudiando aspectos morales y éticos en diferentes sociedades desde un punto de vista comparativo, no nos hemos atrevido a problematizar el concepto de ética, o a explorar más libremente sus dimensiones y dominios sociales y culturales, atrapadas tal vez por la restrictiva definición de moral propuesta por Durkheim.

En los albores del siglo XXI, o quizá ya desde antes, suceden dos cosas que cambian este panorama. En primer lugar, un ímpetu reflexivo y descolonizador en nuestra disciplina, la incorporación de antropologías críticas desde el sur global,  y las cambiantes demandas profesionales y sociales, nos obligan a replantearnos nuestras prácticas y relaciones etnográficas, y a incorporar los conceptos no solamente de responsabilidad y confidencialidad, sino de cuidado mutuo, confianza, y colaboración. Por otro lado, el llamado giro ético (Laidlaw 2002), precipitado por las teorizaciones sobre ética/moral de Foucault, nos invita a problematizar y expandir nuestra concepción de las éticas y las moralidades en la antropología, y a voltear nuestra mirada hacia las dimensiones éticas que  permean temas sociales y culturales urgentes, como la catástrofe climática y las relaciones entre humanos y más que humanos; los impactos de las nuevas tecnologías; las guerras, las migraciones y las necro-políticas; o las crisis sanitarias. Todas estas cuestiones, y muchas otras, nos llevan a preguntarnos sobre cómo podemos utilizar el prisma de la ética para investigar etnográficamente las cambiantes realidades de diversos colectivos y comunidades. Y, por supuesto, nos llevan a interrogarnos sobre los componentes éticos que impelen e impregnan las prácticas cotidianas, o sobre las controversias que se han generado sobre la moralidad en la ciencia, o sobre enfrentamientos entre diferentes visiones ontológicas locales y los ordenamientos político-económicos globales a que se ven sometidas.La XXV Jornada de Ankulegi, que se celebrará el 10 de marzo de 2023, pretende abordar algunos de los grandes ejes temáticos arriba planteados. Os invitamos a que remitáis comunicaciones que comprendan y amplíen algunos (u otros) de los siguientes aspectos:

(1) problematizaciones y debates teóricos y conceptuales en la antropología de la ética, como por ejemplo sobre la universalidad ontológica de la ética, o su relación con y/o diferenciación de lo social, cultural o político; 

(2) reflexiones más concretas sobre 

 • implicaciones éticas o morales que subyacen a debates sociales, culturales, políticos o económicos contemporáneos (por ejemplo, en referencia a las migraciones, las prácticas sanitarias en tiempos de pandemia, o las guerras)
 • controversias sobre el lugar de lo humano y más que humano en las consideraciones éticas (por ejemplo, sobre la subjetividad ética de personas, animales, plantas, la naturaleza o el medio urbano) 

(3) Etnografías que presenten aspectos complejos o novedosos sobre lo que implica una praxis etnográfica ética en tiempos convulsos (y que recojan, por ejemplo, conflictos éticos generados en la práctica etnográfica con colectivos o instituciones, o soluciones innovadoras a dilemas éticos encontrados en el campo). 

Dichas propuestas deberán ser enviadas en euskera, castellano o francés a la dirección electrónica de <jardunaldiak[arroba]ankulegi[punto]org> antes del 15 de enero de 2023 y deberán contener los siguientes apartados:

• Tipo de la propuesta: comunicación, póster, taller, audiovisual u otro formato.

• Título: título principal y subtítulo, en su caso.

• Autoría: nombre y apellidos, correo electrónico, disciplina y filiación institucional.

• Descripción breve: sinopsis sobre la idea principal de la propuesta. Será utilizada para publicitar la Jornada en distintos medios de comunicación. Límite de 30 palabras.

• Descripción extensa: descripción concisa del propósito, método e implicaciones de la propuesta. Servirá para evaluarla y, en su caso, publicitarla en la web de la Jornada junto con el programa de la misma. Longitud recomendada de 150-200 palabras.

• Palabras clave: únicamente 2-3 palabras.

La Jornada se celebrará en el Museo de San Telmo (Donostia / San Sebastián). A principios de febrero nos pondremos en contacto con las personas autoras de las propuestas para comunicar la aceptación o denegación de las mismas.

Puedes descargar aquí la llamada y el cartel.


Organisée par l’Association Basque d’Anthropologie et le Département de Philosophie des Valeurs et d’Anthropologie Sociale UPV/EHU
(Musée San Telmo, le 10 mars 2023)

L’éthique et l’anthropologie ont une relation historiquement difficile. D’une part, les visions sur la moralité et les éthiques multiples se sont affrontées à une définition philosophique universaliste de ces termes. D’autre part, comme les anthropologues qui, depuis Malinowski et en passant par Mauss, Bateson, Scheper-Hugues, Lambek, Csordas ou Wikan, ont passé plus d’un siècle à étudier comparativement les aspects moraux et éthiques de différentes sociétés, nous n’avons pas osé problématiser le concept même de l’éthique, ou bien en explorer ses dimensions sociales et culturelles, qui sont peut-être figées dans la définition restrictive de la morale donnée par Durkheim.

A l’aube du XXIe siècle, ou possiblement depuis une période antérieure, deux éléments sont arrivés et changent ce panorama. Dans un premier temps, il y a un impératif de réflexion et de décolonisation dans notre discipline: l’incorporation de l’anthropologie depuis le sud global ainsi que les demandes professionnelles et sociales changeantes nous obligent à redéfinir nos pratiques et relations ethnographiques. Nous devons incorporer les concepts de responsabilité et de confidentialité, mais aussi ceux qui concernent l’attention mutuelle, la confiance et la collaboration. D’autre part, le tournant éthique (Laidlaw 2002), précipité par les théories de Foucault sur l’éthique ou la morale, nous invite à questionner et étendre notre conception de ces éléments en anthropologie. Nous devons diriger notre attention sur les dimensions éthiques des thèmes sociaux et culturels urgents, tels que la catastrophe climatique, les relations entre l’humain et les autres espèces (ou le non-humain), les impacts des nouvelles technologies; les guerres, les migrations, les nécro-politiques; ou les crises sanitaires. Toutes ces questions, et bien d’autres encore, nous incitent à repenser les réalités changeantes des collectifs et communautés en combinant les recherches ethnographiques et le prisme de l’éthique. De ce fait, nous devons nous interroger sur les composants éthiques qui poussent et imprègnent les pratiques quotidiennes, sur les controverses générées sur la moralité en sciences, ou sur les affrontements entre les différentes visions ontologiques locales et les organisations politico-économiques globales auxquelles elles sont soumises.

 
La XXVème journée d’Ankulegi, qui se célèbrera le 10 mars 2023, prétend aborder quelques-uns des thèmes cités ci-dessus. C’est pourquoi, nous vous invitons à partager du contenu qui comprend ou élargit quelques-uns des aspects suivants:

(1) Les questions et débats théoriques ou conceptuels en anthropologie éthique. Par exemple, l’universalité de l’ontologie éthique, sa relation avec la différenciation sociale, culturelle ou politique.

(2) Des réflexions plus concrètes sur:

 • Les implications éthiques ou morales présentes dans les débats sociaux, culturels, politiques ou économiques actuels (par exemple en référence aux migrations, aux guerres ou aux pratiques sanitaires en période de pandémie)
 • La place de l’humain et du non-humain et les controverses que cela peut impliquer éthiquement (par exemple, la subjectivité éthique des personnes, animaux, plantes, nature ou milieux urbains)

(3) Les ethnographies qui présentent des aspects complexes ou nouveaux sur la praxis ethnographique en période d’incertitude (et qui par exemple aborde les conflits éthiques générés pendant la pratique ethnographique, soit avec des collectifs, ou des institutions, ou encore qui présentent des solutions novatrices à des dilemmes éthiques issus de la recherche)

Les propositions devront être envoyées en euskara, en espagnol ou en français à l’adresse électronique de <jardunaldiak[arobase]ankulegi[point]org> avant le 15 janvier 2023 et devront contenir les parties suivantes:

 • Type de proposition: communication, poster, atelier, élément audiovisuel ou autre format.
 • Titre: Titre principal et sous-titre si nécessaire.
 • Auteurs: Prénom et noms, adresse électronique, discipline et filiation institutionnelle.
 • Brève description: Synopsis de l’idée principale. Elle sera utilisée comme annoncée dans nos différents canaux de communication. Limité à 30 mots.
 • Description élargie: Description concise du sujet, méthodes et implications de la proposition. Cela servira pour être évalué et donc sera éventuellement publié sur le web d’Ankulegi avec le programme de la journée. Nous recommandons un texte de 150-200 mots.
 • Mots-clés: Deux ou trois mots uniquement.

La journée se célébrera au Musée San Telmo (Donostia / San Sebastián). À partir de février, nous nous mettrons en contact avec les auteurs de la proposition afin de signaler si nous l’acceptons ou non.

Vous pouvez télécharger l’appel et l’affiche ici.OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Ankulegi (10 de marzo de 2023). XXV. Antropologia Jardunaldia | Jornada de Antropología. Ankulegi antropologia espazio digitala - espacio digital de antropología. Recuperado 23 de julio de 2024 de https://doi.org/10.58079/b783


1 respuesta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search